Witaj, gościu! Zaloguj się lub Zarejestruj się.

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Autor Wątek: 2018 - Przekład Nowego Świata po polsku (zrewidowany)  (Przeczytany 53479 razy)

Offline Roszada

2018 - Przekład Nowego Świata po polsku (zrewidowany)
« dnia: 25 Lipiec, 2018, 20:42 »
Edit 13.08:
Tekst Biblii:
https://swiadkowiejehowywpolsce.org/nowe-swiatla/2013-przeklad-nowego-swiata-po-polsku/msg149241/#msg149241

Podobno w Niemczech na kongresach Polacy otrzymali info, że jest polski Przekład Nowego Świata (wg tekstu ang. z 2013 r.).
W sierpniu ma się pokazać on w Polsce.

Oto treść o tym przekładzie.

https://www.jw.org/pl/publikacje/czasopisma/w20151215/nwt-biblia-2013/

https://www.jw.org/pl/publikacje/czasopisma/w20151215/biblia-w-przekladzie-nowego-swiata/

Cytuj
*** w15 15.12 Przekład Nowego Świata — zrewidowane wydanie angielskie (2013) ***
Przekład Nowego Świata — zrewidowane wydanie angielskie (2013)
NA PRZESTRZENI lat tekst Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata w języku angielskim kilka razy poddawano rewizji, ale ta z roku 2013 była jak dotąd najgruntowniejsza. Obecna wersja zawiera na przykład o jakieś 10 procent mniej słów. Zrewidowano niektóre kluczowe określenia biblijne. Pewnym rozdziałom nadano formę poezji, a do całego wydania dołożono objaśniające przypisy. W tym artykule nie sposób omówić wszystkich zmian, ale przyjrzyjmy się kilku najważniejszym.

Jakie kluczowe wyrażenia biblijne zostały zmienione? Jak wspomniano w poprzednim artykule, zrewidowano sposób oddawania słów „Szeol”, „Hades” i „dusza”. Zmieniono też szereg innych terminów.
Chcąc na przykład uniknąć mylnego wrażenia co do sposobu egzekucji Jezusa — opisywanej dotąd w wersji angielskiej czasownikiem, który najczęściej oznacza nabicie kogoś na ostry pal — użyto zwrotów w rodzaju ‛stracić na palu’ bądź „przybić do pala” (Mat. 20:19, NWT, 2013; Mat. 27:31, NWT, 2013). Termin „rozpasanie” był dotychczas oddawany po angielsku określeniem „loose conduct” i mógł się kojarzyć ze swobodną postawą. Zastąpiono go więc wyrażeniem „brazen conduct”, które wskazuje na zuchwałą postawę i dobrze oddaje znaczenie terminu greckiego (Gal. 5:19). Z kolei angielskie określenie „loving-kindness”, które dosłownie znaczy „kochająca życzliwość” (oddawane po polsku jako „lojalna życzliwość”), zastąpiono sformułowaniem „loyal love” („lojalna miłość”). Dokładniej wyraża ono sens tego biblijnego terminu, który często występuje obok słowa „wierność” (Ps. 36:5; 89:1).
Niektóre terminy, do tej pory oddawane zazwyczaj jednym określeniem, teraz oddano różnymi słowami, zależnie od kontekstu. Przykładowo hebrajskie słowo ʽolám, tłumaczone poprzednio na „czas niezmierzony”, może też znaczyć „na zawsze”. Zauważ, w jak odmiennych znaczeniach pojawia się ono w Psalmie 90:2 oraz w Księdze Micheasza 5:2.
Hebrajski i grecki odpowiednik wyrazu „nasienie”, wielokrotnie występujący w Piśmie Świętym, oznacza zarówno nasiona roślin, jak i potomstwo. We wcześniejszych angielskich wydaniach Przekładu Nowego Świata konsekwentnie używano terminu „nasienie”, między innymi w Księdze Rodzaju 3:15. Ale obecnie w języku tym już mało kto posługuje się wyrazem „nasienie” w znaczeniu „potomstwa”, dlatego w wydaniu zrewidowanym w Księdze Rodzaju 3:15 i w powiązanych wersetach występuje słowo „potomstwo” (Rodz. 22:17, 18; Obj. 12:17). W innych miejscach zastosowano tłumaczenie zależne od kontekstu (Rodz. 1:11; Ps. 22:30; Izaj. 57:3).

Dlaczego w wielu miejscach zrezygnowano z dosłownego tłumaczenia? Jak napisano w Dodatku A1 do zrewidowanego wydania z roku 2013, dobry przekład Biblii „oddaje właściwy sens wyrazów lub zwrotów, których dosłowne tłumaczenie zmieniłoby lub zaciemniło myśli oryginału”. Jeżeli idiomy występujące w języku oryginału brzmią zrozumiale w innych językach, są tłumaczone dosłownie. Na przykład zwrot ‛badać serce’ z Księgi Objawienia 2:23 jest w wielu językach jasny. Jednak występujące w tym samym wersecie sformułowanie ‛badać nerki’ można mylnie zinterpretować. Dlatego w wersji zrewidowanej słowo „nerki” zastąpiono wyrażeniem „najskrytsze myśli”, co oddaje sens oryginału. Podobnie w Księdze Powtórzonego Prawa 32:14 idiom „tłuszcz nerkowy pszenicy” oddano jaśniejszym określeniem „najlepsza pszenica”. Analogicznie zwrot „jestem nieobrzezanych warg” nie brzmi w większości języków tak jasno, jak sformułowanie „trudno mi się wysłowić” (Wyjścia 6:12).

Dlaczego wyrażenia „synowie Izraela” i „chłopcy nie mający ojca” przetłumaczono na „Izraelici” oraz „dzieci bez ojca” lub „sieroty”? W języku hebrajskim zazwyczaj po rodzaju gramatycznym rozpoznaje się, czy mowa jest o mężczyźnie, czy kobiecie. Jednak pewne określenia rodzaju męskiego mogą dotyczyć obu płci. Na przykład z kontekstu niektórych wersetów wynika, że do „synów Izraela” zaliczano zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Z tego względu w zrewidowanej wersji wyrażenie to na ogół oddano słowem „Izraelici” (Wyjścia 1:7; 35:29; 2 Król. 8:12).
W Księdze Rodzaju 3:16 już we wcześniejszych angielskich wydaniach Przekładu Nowego Świata zastosowano podobne rozwiązanie i hebrajski rzeczownik rodzaju męskiego oznaczający „synów” przetłumaczono na „dzieci”. Ale dopiero w wersji zrewidowanej w Księdze Wyjścia 22:24 to samo słowo oddano jako „dzieci”: „Wasze dzieci [po hebrajsku „synowie”] zostaną sierotami”. W myśl tej zasady w innych wersetach wyrażenie „chłopiec nie mający ojca” zastąpiono określeniem „dziecko bez ojca” lub „sierota” (Powt. Pr. 10:18; Hioba 6:27). W podobny sposób sformułowania te przetłumaczono w greckiej Septuagincie.

Dlaczego uproszczono sposób oddawania wielu czasowników hebrajskich? Czasowniki hebrajskie mają dwa główne aspekty: niedokonany i dokonany. W poprzednich angielskich wydaniach Przekładu Nowego Świata czasowniki hebrajskie w formie niedokonanej konsekwentnie oddawano za pomocą czasownika i jakiegoś słowa pomocniczego. A dokonany aspekt czasowników, wyrażający zakończoną czynność, podkreślano dodatkowymi wyrazami, takimi jak „na pewno”, „naprawdę” czy „zaiste”.
W zrewidowanym wydaniu z roku 2013 zrezygnowano z tych pomocniczych określeń (z wyjątkiem miejsc, w których pomagają lepiej zrozumieć tekst). Na przykład w Księdze Rodzaju 1:3 tekst angielski w dosłownym tłumaczeniu brzmiał: „Bóg zaczął mówić: ‚Niech powstanie światło’”. Ale żeby nie sugerować, jakoby Bóg wypowiadał te słowa wielokrotnie, w wersji zrewidowanej użyto czasownika w formie dokonanej: „Bóg powiedział”. Natomiast w Księdze Rodzaju 3:9 użyto czasownika w formie niedokonanej „wołał”, gdyż Adama Jehowa najwyraźniej nawoływał wiele razy. Ogólnie mówiąc, czasowniki oddano w prostszy sposób, uwypuklający raczej samą czynność niż jej aspekt (niedokonany lub dokonany) wyrażony w języku hebrajskim. Do pewnego stopnia pomaga to również uchwycić zwięzłość owego języka.

Dlaczego większej liczbie rozdziałów nadano formę poezji? Wiele części Biblii pierwotnie spisano właśnie w takiej postaci. We współczesnych językach poezję często wyróżniają rymy, natomiast najważniejszymi formalnymi elementami poezji hebrajskiej są paralelizm i kontrast. W poezji tej rytm osiąga się nie przez rym, lecz przez logiczny układ myśli.
We wcześniejszych wydaniach Przekładu Nowego Świata formę poezji nadano Księdze Hioba i Psalmom, aby pokazać, że początkowo ich treść śpiewano lub recytowano. Taki format podkreślał elementy poetyckie i sprzyjał zapamiętywaniu. W zrewidowanej wersji z roku 2013 formę poezji przybrały księgi Przysłów i Pieśni nad Pieśniami oraz wiele rozdziałów z ksiąg prorockich. Dzięki temu widać, że owe fragmenty pierwotnie spisano właśnie w takiej postaci, jak również łatwiej dostrzec paralelizmy i kontrasty. Przykładem może być Księga Izajasza 24:2, gdzie w każdym wersie występuje kontrast i gdzie jedna linijka wiąże się z następną, co wyraźnie podkreśla, że nikogo nie minie osąd Boży. Kiedy czytelnik napotyka takie urywki w formie poezji, uświadamia sobie, że pisarz biblijny nie tyle się powtarzał, ile stosował technikę poetycką służącą uwydatnieniu Bożego orędzia.
W języku hebrajskim nie zawsze łatwo odróżnić prozę od poezji. Dlatego do tej drugiej zaliczono w przekładach Biblii różne fragmenty. To tłumacze ustalają, które wersety ukażą się jako poezja. Niektóre napisano prozą poetycką, a główną myśl uwypuklono w nich za pomocą obrazowego języka, gry słów czy paralelizmu.
W starożytnym poemacie Pieśń nad Pieśniami często zmieniają się postacie. Ogromną pomocą w ich rozpoznaniu jest nowy element przekładu, występujący na początku każdej księgi — „Zarys treści”.

Jaki wpływ na wydanie zrewidowane miała analiza rękopisów w językach oryginału? Pierwotny angielski Przekład Nowego Świata był oparty na hebrajskim tekście masoreckim oraz na uznanym tekście greckim opracowanym przez Westcotta i Horta. Badania starożytnych manuskryptów biblijnych posuwają się naprzód i rzucają coraz więcej światła na brzmienie niektórych wersetów. Udostępniono treść Zwojów znad Morza Martwego. Przeanalizowano kolejne greckie rękopisy. Teksty wielu odkrytych manuskryptów są dostępne w wersji elektronicznej, dzięki czemu łatwiej analizować różnice między rękopisami i ustalić, które brzmienie tekstu hebrajskiego lub greckiego jest najlepiej udokumentowane. Komitet Przekładu Biblii Nowego Świata wykorzystał te pomoce, by przeanalizować pewne wersety, i w rezultacie wprowadził szereg zmian.
Na przykład w Księdze 2 Samuela 13:21 grecka Septuaginta zawiera odpowiednik następującego zdania: „Ale nie chciał zranić uczuć swojego syna Amnona. Kochał go, bo był on jego pierworodnym”. Wcześniejsze wydania Przekładu Nowego Świata nie zawierają tych słów, gdyż nie ma ich w tekście masoreckim. Występują one jednak w Zwojach znad Morza Martwego i dlatego zostały włączone do zrewidowanej wersji z roku 2013. Z podobnych powodów imię Boże przywrócono w pięciu miejscach w Księdze 1 Samuela. Prócz tego pod wpływem analizy greckich tekstów przestawiono kolejność myśli w Ewangelii według Mateusza 21:29-31. Tak więc za dokonaniem niektórych zmian przemawiały ważkie dowody pochodzące z różnych manuskryptów, a nie ścisłe trzymanie się pojedynczego krytycznego opracowania tekstu greckiego.
To jedynie kilka zmian, dzięki którym Przekład Nowego Świata, uważany przez wielu za dar od Boga chętnie przekazującego informacje, stał się łatwiejszy do czytania i zrozumienia.


Temat omawiany też tu:

https://sjwp.pl/biblia-dyskusje/t7859/msg168752/#msg168752

https://sjwp.pl/nowe-swiatla/2013-nowy-przeklad-ang-biblii-i-okrojone-czasopisma/msg652/#msg652
« Ostatnia zmiana: 21 Październik, 2019, 22:44 wysłana przez Roszada »


Offline salvat

Odp: 2018 - Przekład Nowego Świata po polsku (zrewidowany)
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Lipiec, 2018, 21:45 »
W tym przypadku "zrewidowany" oznacza w prostej linii tuning stricte na potrzeby niebieskiej dobrej nowiny.
Jak nazwać człowieka, który mając trochę władzy mówi jedno, a robi coś co tym słowom zaprzecza?

https://www.youtube.com/watch?v=cZMCsCO9hYw


Offline Roszada

Odp: 2018 - Przekład Nowego Świata po polsku (zrewidowany)
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Lipiec, 2018, 13:20 »
Jacy to absolwenci uczelni hebrajskich i greckich poprawiali ten przekład. :-\
Czy może komputer-translator poprawił? ;)

Kiedyś przecie chwalili się, że KONSEKWENTNIE oddawali słowo dusza, Hades, Szeol:

„Spotykane w Pismach Hebrajskich słowo »dusza« jest tłumaczeniem wyrazu ne’fesz, występującego w nich przeszło 750 razy. Jego odpowiednikiem w Pismach Greckich jest psyche’, użyte ponad 100 razy. New World Translation of the Holy Scriptures (Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata) konsekwentnie oddaje oba te terminy słowem »dusza«. Inne przekłady biblijne stosują szereg różnych określeń” (Strażnica Nr 9, 1990 s. 20).

„Poza tym w Przekładzie Nowego Świata konsekwentnie użyto wyrazów »Szeol«, »Hades« i »Gehenna« jako transkrypcji hebrajskiego terminu sze’òl oraz greckich słów háides i géenna” (Oddawaj cześć jedynemu prawdziwemu Bogu 2002 s. 82).

Przedtem było bardzo dobre konsekwentne oddawanie słów, a teraz jeszcze lepsze jest niekonsekwentne. :)


Offline Roszada

Odp: 2018 - Przekład Nowego Świata po polsku (zrewidowany)
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Lipiec, 2018, 14:23 »
Prócz tego w przekładzie z roku 2013 i polskim z roku 2018 usunięto całkowicie fragment Mk 16:9-20, zaliczając go do nieautentycznych.
Zmieniono też:

Znaczenie terminu „Jehowa”

Towarzystwo Strażnica zmieniło  w swej nowej Biblii znaczenie terminu „Jehowa”, o czym poinformowało w swoim skorowidzu, w dziale Kształtowanie się wierzeń:

„2013: (...) znaczenie imienia Jehowa: w15 15.12 10-11; sgd 5” (Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 2001-2015 2016 s. 275).

„Dla prawdziwych chrześcijan imię Boże ma głębokie znaczenie. W materiale dodatkowym do zrewidowanej wersji Przekładu Nowego Świata z roku 2013 zawarto uaktualnione wyjaśnienie tej sprawy. Komitet Przekładu Biblii Nowego Świata rozumie, że imię to nawiązuje do kauzatywnej formy hebrajskiego czasownika hawáh i znaczy »On powoduje, że się staje«. Wcześniej w naszych publikacjach znaczenie tego imienia łączono z Księgą Wyjścia 3:14, gdzie czytamy: »Okażę się, kim się okażę«. Pod wpływem tego wyrażono pogląd, że Jehowa sam staje się Tym, który spełnia obietnice. Jednakże w Dodatku A4 w zrewidowanym wydaniu z roku 2013 wyjaśniono: »Chociaż (...) imię Jehowa może kryć w sobie taką myśl, to nie oznacza tylko tego, że Bóg sam staje się, kimkolwiek zechce. Wskazuje też, że Jehowa w celu realizacji swego zamierzenia powoduje, iż Jego dzieło stwórcze staje się, czymkolwiek trzeba, lub wykonuje, cokolwiek trzeba« (zobacz też broszurę Pomoc do studium Słowa Bożego, strona 5)” (Strażnica 15.12 2015 s. 10-11).

A kto ich oświecił, że Jehowa co innego znaczy? ;D
Ktoś z Babilonu czy biblista z Warwick? ;)
« Ostatnia zmiana: 16 Październik, 2019, 17:54 wysłana przez Roszada »Offline Roszada

Odp: 2018 - Przekład Nowego Świata po polsku (zrewidowany)
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Sierpień, 2018, 19:02 »
Przede wszystkim nowa Biblia ma niezniszczalną okładkę.
To jest najważniejsze. Treść można zmieniać, a okładki nie.

Ponieważ niektórzy nie wiedzą o co chodzi z ta niezniszczalnością, więc przypominamy:

*** yb15 s. 20 ak. 1-2 Wyjątkowo trwała Biblia ***
Niektóre wcześniejsze wydania Przekładu Nowego Świata nie były zbyt trwałe. Dlatego bracia, chcąc wyprodukować wytrzymałe Biblie przeznaczone do częstego używania w różnych warunkach klimatycznych, wzięli pod lupę okładki, kleje i metody oprawiania. Uwzględniając wyniki swoich badań, przygotowali egzemplarze testowe i dali je Świadkom mieszkającym w kilku krajach o skrajnie odmiennym klimacie.
Gdy po sześciu miesiącach użytkowania Biblie wróciły, wprowadzono poprawki i rozesłano kolejną partię próbną. W sumie przetestowano ponad 1690 egzemplarzy. Niektóre z nich przez przypadek wiele przeszły. Na przykład jeden został przejechany przez samochód, inny przeleżał całą noc na deszczu, a jeszcze inny w czasie huraganu znalazł się pod wodą.

*** yb15 s. 20-s. 21 Wyjątkowo trwała Biblia ***
Zawijające się okładki
Na początku 2012 roku we wspomnianych drukarniach zaczęto produkować edycję Przekładu Nowego Świata z roku 1984 w okładkach z nowych surowców. Jednak w zakupionych maszynach introligatorskich zastosowano klej i niektóre materiały nieprzetestowane w terenie. Okazało się, że okładki Biblii się zawijają. Z tego powodu produkcję wstrzymano.
Producenci jednego z materiałów przyznali, że zawijanie się okładek to w branży introligatorskiej częsty problem i wydaje się niemożliwy do wyeliminowania. Zamiast jednak zastosować twarde okładki, bracia byli zdecydowani wydać Biblię w giętkiej, gustownej, a jednocześnie solidnej oprawie. Mniej więcej po czterech miesiącach testowania różnych rodzajów klejów i materiałów znaleźli rozwiązanie, które pozwoliło wznowić produkcję. Teraz okładki już się nie zawijały.


Tusia

  • Gość
Odp: 2018 - Przekład Nowego Świata po polsku (zrewidowany)
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Sierpień, 2018, 21:13 »
Niektóre z nich przez przypadek wiele przeszły. Na przykład jeden został przejechany przez samochód, inny przeleżał całą noc na deszczu, a jeszcze inny w czasie huraganu znalazł się pod wodą.

Nie przetrwałyby Armagedonu.

*** yb15 s. 20-s. 21 Wyjątkowo trwała Biblia ***
(...)
Zamiast jednak zastosować twarde okładki, bracia byli zdecydowani wydać Biblię w giętkiej, gustownej, a jednocześnie solidnej oprawie. Mniej więcej po czterech miesiącach testowania różnych rodzajów klejów i materiałów znaleźli rozwiązanie, które pozwoliło wznowić produkcję. Teraz okładki już się nie zawijały.

Teraz Armagedon nie straszny.


Offline Roszada

Odp: 2018 - Przekład Nowego Świata po polsku (zrewidowany)
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Sierpień, 2018, 22:52 »
Czyli to Biblia pancerna. :)

Teraz szykują z papierem niepalnym. ;D


Offline julia7

Odp: 2018 - Przekład Nowego Świata po polsku (zrewidowany)
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Sierpień, 2018, 22:59 »
Quasi galeata, jakby to św. Hieronim powiedział :P


Offline zero1

  • Pionier
  • Wiadomości: 957
  • Polubień: 2091
  • YT - 'Świadkowie Jehowy przebudźcie się!'
Odp: 2018 - Przekład Nowego Świata po polsku (zrewidowany)
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Sierpień, 2018, 23:27 »
Przede wszystkim nowa Biblia ma niezniszczalną okładkę.
Ta 'Biblia' ma przetrwać Armagedon - rozumiecie? Nie bez powodu robiono tyle testów:
https://www.jw.org/pl/publikacje/filmy/#pl/mediaitems/VODActivitiesPrintingShipping/docid-502015161_1_VIDEO
nowezrozumienie@gmail.com
J3b4ć komitety sądownicze.


Offline agent terenowy

Odp: 2018 - Przekład Nowego Świata po polsku (zrewidowany)
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Sierpień, 2018, 06:38 »
W 1 Ts 4,16 sam Pan(...) wyda głośny nakaz,
zawoła archanielskim głosem/ Dosłownie jest:
w głosie archanioła i w trąbie Bożej; z głosem
archanioła i z trąbą Boża; na głos archanioła i
na trąbę Bożą. /

Cel zmiany wiadomy. Żeby już nie szło odczytać inaczej, niż że Jezus to Michał.
Co ciekawe, wersja angielska przekładu ma podobnie, jak stara. To w polskiej wersji ujawniła się nadgorliwość w "wyjaśnianiu" tekstu.


 W 1 Tym 6,15:
...naszego Pana, Jezusa Chrystusa - 15
szczęśliwego, jedynego Mocarza, który ukaże
się w wyznaczonym czasie.
Dosłownie jest:
15 które (w) czasach swoich ukaże szczęśliwy i
jedyny Mocarz

Celem jest, żeby przypadkiem ktoś nie powiedział, że Jedyny Mocarz to Bóg Ojciec, którego nikt nigdy nie widział, itd, tylko Jezus. Chodzi o niewidzialne przyjście Jezusa. Bo skoro nikt go nie może zobaczyć, to przyjdzie niewidzialne.

Choć nawet po takiej zmianie w w. 14 Jezus się ujawni. :)

Ją bym oddał: szczęśliwy, jedyny Mocarz ukaże je[ujawnienie - w.14] w wyznaczonym na to czasie.

Tak z ciekawszych nowych błędów, jakie widać od razu . :)
Ale też sporo poprawili, szczególnie, jeśli chodzi o czytelność.


Offline Roszada

Odp: 2018 - Przekład Nowego Świata po polsku (zrewidowany)
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Sierpień, 2018, 17:54 »
Podobno zmieniono:

2Kor 3:17-18 "Jehowa jest Duchem" "Jehowa ów Duch"
na "Jehowa jest istotą duchową" "Jehowa ten który jest istotą duchową"

Bali się by nie myślano, że Jehowa to bezosobowy Duch? :)


Offline zero1

  • Pionier
  • Wiadomości: 957
  • Polubień: 2091
  • YT - 'Świadkowie Jehowy przebudźcie się!'
Odp: 2018 - Przekład Nowego Świata po polsku (zrewidowany)
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Sierpień, 2018, 22:06 »
Maskara. No to zacznie się wyłapywanie zmian - i bardzo dobrze! "Największym wrogiem Świadków Jehowy są ich własne publikacje" - Piotr Andryszczak. Kto by jeszcze nie znał: http://piotrandryszczak.pl/
nowezrozumienie@gmail.com
J3b4ć komitety sądownicze.


Offline Roszada

Odp: 2018 - Przekład Nowego Świata po polsku (zrewidowany)
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Sierpień, 2018, 18:11 »
Podobno zmieniono:

2Kor 3:17-18 "Jehowa jest Duchem" "Jehowa ów Duch"
na "Jehowa jest istotą duchową" "Jehowa ten który jest istotą duchową"

Bali się by nie myślano, że Jehowa to bezosobowy Duch? :)
A może dlatego, że ŚJ atakując osobowość Ducha Św., nie umieli wykazać na podstawie Biblii, że Jehowa jest osobą czyli istotą. :)

Teraz jak ktoś ich zapyta, a gdzie Jehowa nazwany jest osobą, to pokażą "istotę".

Coś mi odnośnie Boga dziwnie brzmi słowo "istota". :)


Offline Roszada

Odp: 2018 - Przekład Nowego Świata po polsku (zrewidowany)
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Sierpień, 2018, 18:44 »
*** w15 15.12 s. 16 Przekład Nowego Świata — zrewidowane wydanie angielskie (2013) ***
[Ramka na stronie 16]
Niektóre cechy zrewidowanego Przekładu Nowego Świata w języku angielskim
Poznaj Słowo Boże:
Zawiera odpowiedzi na 20 pytań biblijnych

Słowniczek pojęć:
Wyjaśnia niektóre słowa i wyrażenia użyte w Biblii

Dodatek A:
Artykuły, wykresy oraz informacje historyczne przydatne badaczom Biblii

Dodatek B:
Mapy, schematy i inne pomoce do studiowania

*** w15 15.2 s. 25 ***
W 2013 roku opublikowano po angielsku zrewidowaną wersję tego przekładu, którą prościej będzie przetłumaczyć na inne języki. A przejrzysta, łatwa w czytaniu Biblia jest pomocna w głoszeniu.

I tu jest pies pogrzebany. łatwiej z tego angielskiego będzie tłumaczyć na inne języki. :)
Uczyć im się nie chce języków biblijnych. ;D
łacinę krytykowali a angielski w zamian wprowadzili. ;)