Witaj, gościu! Zaloguj się lub Zarejestruj się.

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Autor Wątek: STATUT-1995  (Przeczytany 2092 razy)

Offline Nadaszyniak

 • Moderator
 • Wiadomości: 4 614
 • Polubień: 6769
 • Psychomanipulacja owieczek # wielkiej wieży(Ww)
STATUT-1995
« dnia: 14 Kwiecień, 2019, 22:09 »
(mtg):

Statut- 1995


STATUT
STRAŻNICA—TOWARZYSTWO BIBLIJNE I TRAKTATOWE
Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce
I. NAZWA, SIEDZIBA, CEL, TEREN I ŚRODKI DZIAŁANIA
§1
1. Związek nosi nazwę „STRAŻNICA—Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, Zarejestrowany
Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce". W dalszej części Statutu jest nazywany
Związkiem.
2. Związek ma obecnie siedzibę w Nadarzynie. Uchwałą Zarządu Związku jego siedziba moŜe być
przeniesiona do innej miejscowości w Polsce. Zostanie to zgłoszone kompetentnym władzom
państwowym.
3. Terenem działalności Związku jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Związek jest osobą prawną powołaną przez wyznanie Świadków Jehowy w Polsce. Świadkowie
Jehowy prowadzą swą działalność religijną pod kierownictwem i nadzorem Ciała Kierowniczego
Świadków Jehowy, które nadzoruje ich działalność wyznaniową na całym świecie i ktorego
prawnym organem jest Watch Tower Bibie and Tract Society of Pennsylvania. W działalności
religijnej, do której jest pożądane lub wymagane przedstawicielstwo prawne, Świadkowie Jehowy
w Polsce posługują się tym Związkiem.
5. Związek jest reprezentowany przez Zarząd.
6. Związek posiada osobowość prawną wyłącznie jako całość.
§2 Celem Związku jest:
1. Służenie grupie chrześcijan w Polsce, noszących nazwę Świadkowie Jehowy, przez prawne
reprezentowanie ich działalności religijnej polegającej na oznajmianiu imienia Jehowy Boga oraz
Jego miłościwych postanowień dotyczących ludzkości i urzeczywistnianych przez Jego Krolestwo
pod władzą Chrystusa Jezusa.
2. Pomaganie wszystkim tym Świadkom Jehowy, bez względu na wiek i płeć, w pełnieniu biblijnej
służby chrześcijańskiej, która wchodzi w zakres ich praktyk religijnych, co obejmuje między
innymi:
a) głoszenie publicznie i od domu do domu ewangelii o Królestwie Bożym pod władzą Chrystusa
Jezusa na świadectwo o Imieniu, Słowie i zwierzchnictwie Boga Jehowy;
b) drukowanie, rozpowszechnianie, importowanie i eksportowanie Biblii;
c) tłumaczenie, sporządzanie, publikowanie, produkowanie, importowanie, eksportowanie i
rozpowszechnianie religijnych pism, obrazów i nagrań, które mają charakter przekazu wiary i służą
jako „pokarm duchowy" mający pomagać w zrozumieniu prawd i proroctw biblijnych dotyczących
ustanowienia Królestwa Jehowy pod władzą Chrystusa Jezusa, a także objaśniają Biblię oraz
związane z nią zagadnienia naukowe, historyczne, społeczne i literackie. Materiał ten jest
tłumaczony z informacji i publikacji dostarczanych lub wydawanych pod kierunkiem Ciała
Kierowniczego Świadków Jehowy;
d) dobroczynne nauczanie prawd biblijnych ludzi, którzy chcą słuchać, oraz prowadzenie z nimi
bezpłatnych studiów biblijnych na podstawie Biblii i literatury biblijnej.
3. Reprezentowanie Świadków Jehowy w Polsce w zakresie upoważniania, powoływania i
odwoływania nadzorców, starszych, sług pomocniczych, głosicieli, pionierów, misjonarzy,
członków Rodziny Betel i mówców publicznych, stosownie do zamianowań lub wskazówek
pochodzących od Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy
4. Podnoszenie poziomu umysłowego i moralnego mężczyzn, kobiet i dzieci przez chrześcijańską
działalność misyjną, rozpowszechnianie Biblii i literatury biblijnej oraz objaśnianie zagadnień
naukowych, historycznych, społecznych i literackich mających związek z Biblią.
5. Zakładanie i rozwiązywanie zborów Świadków Jehowy oraz organizowanie i przeprowadzanie
zebrań o charakterze publicznym lub zamkniętym, jak również zgromadzeń terenowych, a także
kongresów krajowych i międzynarodowych w celu oddawania czci Bogu oraz szerzenia,
popierania i ugruntowywania zasad prawdziwego chrystianizmu.
6. Bezpłatne szkolenie Świadków Jehowy w dziedzinie prawd biblijnych oraz historii i literatury
biblijnej w celu instruowania, przygotowywania i kształcenia ich do działania w charakterze
nadzorców, starszych, sług pomocniczych, głosicieli, pionierów, misjonarzy i mówców publicznych.
7. Czuwanie nad tym, żeby była głoszona dobra nowina o Królestwie oraz żeby powstawały i
funkcjonowały zbory, obwody i okręgi w celu nadzorowania i wspomagania Świadków Jehowy
oraz osób pozostających z nimi w łączności.
8. Zapewnianie osobom szkolonym bezpłatnych kwater, utrzymania i niezbędnej opieki w czasie
szkolenia, a usługującym pełno czasowo również w czasie pełnienia służby w terenie.
9. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, budowanie, wynajmowanie, wyposażanie, ochrona i
utrzymywanie budynków lub pomieszczeń potrzebnych do urządzania zebrań i zgromadzeń,
prowadzenia działalności instruktażowo-szkoleniowej i administracyjnej, jak również na drukarnie,
introligatornie i magazyny związane z wydawaniem literatury oraz na inne stosowne urządzenia,
zapewnianie w tych budynkach lokali mieszkalnych dla zatrudnionych przy tym ochotniczych
pracowników, a także wynajmowanie odpowiednich obiektów do urządzania zgromadzeń
publicznych.
10. Zapewnianie ochotniczym pracownikom kwater, utrzymania i niezbędnej opieki.
11. Przyjmowanie, wysyłanie i wyposażanie misjonarzy do służby w innych krajach.
12. Prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej.
13. Dokonywanie innych zgodnych z prawem czynności, które Związek uzna za stosowne dla
osiągania celów wymienionych w niniejszym Statucie.
§3
Środki działania
1. Związek nie pobiera żadnych składek członkowskich ani nie prowadzi żadnej działalności
zarobkowej. Wszelkie środki na jego działalność pochodzą z ofiar składanych dobrowolnie z
własnej inicjatywy ofiarodawców na osiąganie wymienionych w Statucie celów Związku.
2. Związek ma prawo przyjmować wszelkie dobra i fundusze w postaci datków, uwarunkowanych
darowizn, darowizn, spadków, pożyczek, zapisów testamentowych, zarządzać nimi, korzystać z
nich lub zbywać je według uznania Zarządu Związku dla osiągania celów statutowych.
3. Wszelkie wpływy oraz mienie Związku wolno użytkować wyłącznie na cele Związku ujęte w
Statucie.
II. CZŁONKOWIE ZWIĄZKU
§4
Powstanie członkostwa
1. Ponieważ Związek reprezentuje interesy wyznania Świadków Jehowy w Polsce, więc dla
ułatwienia jego działalności może być przyjęta w poczet jego członków pewna reprezentatywna
liczba Świadków Jehowy z rożnych części kraju.
2. Członkami Związku mogą być wyłącznie pełnoletni, dojrzali, aktywni i wierni Świadkowie
Jehowy, którzy pod kierownictwem i z upoważnienia Związku poświęcają czas na osiąganie celów
wymienionych w niniejszym Statucie oraz wykonywanie zadań przypadających w udziale
zaminowanym starszym w zborach Świadków Jehowy.
3. Osoby, które zostają członkami, muszą spełniać warunki podane w punkcie 2 i całkowicie
zgadzać się z wymienionymi w Statucie celami Związku. Zarząd Związku może przyjąć takie
osoby w poczet członków Związku z własnej inicjatywy albo na wniosek innego członka Związku,
złożony na ręce przewodniczącego lub sekretarza Zarządu. O przyjęciu Zarząd decyduje zwykłą
większością głosów. W razie przyjęcia wystawia się członkowi zaświadczenie członkostwa
podpisane przez dwóch członków Zarządu.
§5
A. Każdy członek Związku ma jednakowe prawo:
1. uczestniczyć osobiście albo przez pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu lub nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu członków Związku; pełnomocnikiem może być tylko inny członek
Związku;
2. wybierać członków Zarządu Związku oraz być wybieranym;
3. brać udział osobiście albo przez pełnomocnika w głosowaniu nad wnioskami i projektami
uchwał Walnego Zgromadzenia, przy czym może oddać tylko jeden głos;
4. wystąpić ze Związku;
5. bronić swoich praw w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania zmierzającego do
zawieszenia, ograniczenia lub wykluczenia go w trybie § 6 p. 3 niniejszego Statutu;
6. posiadać zaświadczenie członkostwa.
B. Każdy członek Związku jest obowiązany działać zgodnie z celami Związku.
Ustanie członkostwa
1. Zarząd może wykluczyć członka Związku, gdyby rozmyślnie działał w sposób sprzeczny ze
Statutem Związku lub decyzjami powziętymi na zebraniach Związku i obowiązującymi wszystkich
jego członków lub w sposób sprzeczny z interesami Związku albo zobowiązaniami, jakie wziął na
siebie, stając się jego członkiem, albo gdyby ustalono, iż przestał poświęcać czas na osiąganie
celów wymienionych w niniejszym Statucie oraz na wykonywanie zadań przypadających w
udziale zaminowanym starszym w zborach Świadków Jehowy.
2. Ustanie członkostwa następuje przez:
a) wystąpienie. Wniosek o wystąpienie składa się na piśmie Zarządowi, który go rozpatruje na
najbliższym posiedzeniu;
b) wykluczenie ze Związku z przyczyn wyszczególnionych w punkcie l;
c) śmierć.
3. O wykluczeniu ze Związku decyduje Zarząd zwykłą większością głosów. Powiadomienie o
posiedzeniu Zarządu, na którym ma być rozpatrywane wykluczenie, wysyła się co najmniej 10 dni
naprzód. W powiadomieniu należy podać miejsce i czas posiedzenia Zarządu. Członek ma prawo
do obrony. W razie nieusprawiedliwionego niestawienia się członka w wyznaczonym czasie i
miejscu decyzja o jego wykluczeniu może być powzięta zaocznie. Z uwagi na to, że chodzi o
autonomiczną dziedzinę religijną, decyzja Zarządu jest ostateczna.
III. ORGANY ZWIĄZKU
§7 Związek działa przez następujące organy:
A. Zarząd
B. Walne Zgromadzenie
1. Zarząd składa się z 7 osób wybieranych spośród członków Związku. Wybiera ich na okres 3 lat
Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów. Wybrani członkowie Zarządu pełnią swój urząd
do chwili objęcia go przez ich następców.
2. Pierwsze Walne Zgromadzenie członków Związku wybiera 2 członków Zarządu na l rok, 2 na 2
lata i 3 na 3 lata.
3. Na każdym następnym dorocznym Walnym Zgromadzeniu członków Związku wybiera się
nowych członków Zarządu w miejsce tych, których kadencja upływa. Każdy członek Zarządu
może być po upływie swej kadencji wybrany ponownie.
4. W ciągu siedmiu dni po Walnym Zgromadzeniu członkowie Zarządu wybierają ze swego grona:
a) przewodniczącego,
b) jego zastępcę,
c) sekretarza,
d) skarbnika.
Wyżej wymienieni członkowie Zarządu tworzą Prezydium Zarządu, które zawiaduje sprawami
Związku.
5. Członek Zarządu może być wykluczony lub odwołany z urzędu, gdyby działał w sposób
sprzeczny ze Statutem Związku lub decyzjami powziętymi na zebraniach Związku bądź na
posiedzeniach Zarządu i obowiązującymi wszystkich jego członków, gdyby rozmyślnie działał w
sposób sprzeczny z interesami i zobowiązaniami Zarządu albo gdyby okazało się, że przestał
poświęcać czas na osiąganie celów wymienionych w niniejszym Statucie i (lub) wykonywanie
zadań przypadających w udziale zamianowanym starszym w zborach Świadków Jehowy. Odwołanie
następuje większością głosów pozostałych członków Zarządu.
6. Gdy członek Zarządu przestaje pełnić swój urząd na skutek śmierci, ustąpienia, zwolnienia lub
wykluczenia, pozostali członkowie Zarządu zbiorą się w ciągu 30 dni od powstania wakatu, żeby
uzupełnić skład Zarządu przez wybór nowego członka lub nowych członków Zarządu spośród
członków Związku. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów wszystkich pozostałych
członków Zarządu. Gdyby w wyznaczonym terminie zwolniony urząd nie został obsadzony,
przewodniczący Zarządu lub inny członek Prezydium Zarządu w kolejności podanej w punkcie 4
powoła do Zarządu odpowiedniego członka lub członków Związku. Taki wybór względnie
powołanie jest ważne do najbliższego dorocznego Walnego Zgromadzenia członków Związku, na
którym należy dokonać w trybie zwykłym wyboru na wakujące stanowisko lub stanowiska.
Kompetencje Zarządu
Do kompetencji Zarządu należy:
1. zarządzanie wszystkimi sprawami Związku i reprezentowanie go;
2. zwoływanie w trybie § 13 niniejszego Statutu zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia członków Związku;
3. przyjmowanie i wykluczanie członków Związku w trybie §§ 4 i 6 niniejszego Statutu;
4. wydawanie zgodnie ze Statutem oraz ogólnie obowiązującym prawem zarządzeń i poleceń, jak
również podejmowanie uchwał dotyczących działalności Związku, a także wprowadzanie ich w
życie lub uchylanie. Jeżeli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, decyzje w postaci uchwał
podejmowane są zwykłą większością głosów;
5. zarządzanie ruchomym i nieruchomym mieniem Związku, jak również nabywanie i zbywanie
go, a także zlecanie tych czynności innym członkom Związku lub osobom nie będącym jego
członkami i udzielanie im pełnomocnictw w tym zakresie. Przyjmowanie datków, uwarunkowanych
darowizn, darowizn, spadków i zapisów testamentowych;
6. zaciąganie pożyczek pieniężnych potrzebnych do osiągania statutowych celów Związku;
7. realizowanie celów statutowych i nadzorowanie ich osiągania;
8. podejmowanie wszelkich innych zgodnych z prawem czynności, które Zarząd uzna za stosowne
do osiągania celów Związku zgodnych z jego Statutem, wykonywania zadań i popierania
interesów Związku oraz ochrony interesów jego członków i pozostałych Świadków Jehowy
współpracujących ze Związkiem w osiąganiu jego celów statutowych;
9. uchwały podejmowane na posiedzeniach Zarządu powinny być ujęte na piśmie i podpisane
przez przewodniczącego i sekretarza Zarządu.
§10
Do oficjalnego reprezentowania Związku oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
upoważnionych jest dwóch członków Zarządu, jednakże jednym z nich zawsze musi być
przewodniczący, a w razie jego nieobecności inny członek Prezydium według kolejności
wymienionej w § 8 p. 4. 811
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia członków Związku oraz posiedzeń Zarządu przygotowuje
przewodniczący Zarządu, a w razie jego nieobecności inny członek Prezydium Zarządu według
kolejności wymienionej w § 8 p. 4.
§12
W pismach kierowanych na zewnątrz Zarząd Związku posługuje się pieczęcią okrągłą z napisem:
STRAŻNICA—TOWARZYSTWO BIBLIJNE I TRAKTATOWE, Zarejestrowany Związek
Wyznania Świadków Jehowy w Polsce.
B. Walne Zgromadzenie
§13
1. Raz w roku między l a 15 października odbywa się zwyczajne Walne Zgromadzenie członków
Związku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje przewodniczący Zarządu lub inny członek Prezydium
Zarządu według kolejności wymienionej w § 8 p. 4, jeżeli poprzedzający go członkowie
Prezydium są nieobecni lub z powodu jakiejś przeszkody nie mogą tego zrobić. Powiadamia on
wszystkich członków Związku pisemnie co najmniej na dwa tygodnie przed datą zgromadzenia.
§14
Kompetencje Walnego Zgromadzenia
1. Walne Zgromadzenie członków Związku, obecnych osobiście lub zastępowanych przez
pełnomocnika, jest uprawnione do podejmowania uchwał w sprawach dotyczących:
a) dokonywania zmian i poprawek w Statucie;
b) wyboru członków Zarządu;
c) składania z urzędu lub odwoływania członków Zarządu;
d) przyjmowania przedłożonego przez Zarząd rocznego sprawozdania;
e) udzielania Zarządowi absolutorium;
f) rozwiązania Związku.
2. Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie wymaga w zasadzie zwykłej większości
głosów. Uchwały w sprawie dokonywania zmian i poprawek w Statucie oraz odwoływania lub
składania z urzędu członków Zarządu wymagają większości 2/3 głosów przy obecności więcej niż
połowy wszystkich członków Związku.
V. ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU
§15
Rozwiązanie Związku może nastąpić tylko na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia członków
Związku, podjętej większością 4/5 głosów wszystkich członków.
Nieruchomości, majątek, fundusze, sprzęt i wszystkie inne środki trwałe należące do Związku są
przeznaczone nieodwołalnie na cele religijne i dobroczynne. W razie rozwiązania Związku żadna
część nieruchomości, majątku oraz funduszy Związku nie może stanowić korzyści żadnej osoby
prywatnej, żadnego członka Związku ani członka Zarządu. Po wywiązaniu się z zobowiązań
finansowych Związku lub zabezpieczeniu środków na ten cel. Zarząd za zgodą Ciała
Kierowniczego Świadków Jehowy przekaże w sposób zgodny z prawem cały majątek Związku
organizacjom o podobnych celach.
Nadarzyn, 12 października 1995 r.
« Ostatnia zmiana: 14 Kwiecień, 2019, 22:32 wysłana przez Nadaszyniak »


Offline Nadaszyniak

 • Moderator
 • Wiadomości: 4 614
 • Polubień: 6769
 • Psychomanipulacja owieczek # wielkiej wieży(Ww)
Odp: STATUT-1995
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Sierpień, 2019, 11:12 »
(mtg):
W maju 2014 STRAŻNICA-TOWARZYSTWO BIBLIJNE I TRAKTATOWE. ZAREJESTROWANY ZWIĄZEK WYZNIA ŚWIADKOWIEJEHOWY w Polsce z siedzibą w Nadarzynie składa w MAiC nowy STATUT. Tym samym przyjmuje nazwę Świadkowie Jehowy w Polsce

Nowy Statut, nowa nazwa ”Świadkowie Jehowy w Polsce”

Komitet Oddziału w Nadarzynie w osobach:
P. Bugajski
W. Jaśko
Vesa  Tapio  Vaananen
J. Dobrowolski
A. Szymczak
A. Lesch
Ola Petteri Jarvinen
T. Wolczko
« Ostatnia zmiana: 25 Sierpień, 2019, 11:20 wysłana przez Nadaszyniak »


Offline UWAGA AWARIA

Odp: STATUT-1995
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Sierpień, 2019, 11:21 »
ja już nie chcę być nowym ;D ;D ;D wystarczy mi stare ;)
do końca życia..


Offline Nadaszyniak

 • Moderator
 • Wiadomości: 4 614
 • Polubień: 6769
 • Psychomanipulacja owieczek # wielkiej wieży(Ww)
Odp: STATUT-1995
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Sierpień, 2019, 17:17 »
(mtg): Preambuła sj


Offline Cytryna

Odp: STATUT-1995
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Sierpień, 2019, 18:50 »
no ciekawe...w I wieku nie było żadnego ciała kierowniczego  ???