Witaj, gościu! Zaloguj się lub Zarejestruj się.

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Autor Wątek: WOJSKO-wytyczne: dot. otrzymania zaświadczenia z BO do WKU- LIST-23.IV.2001  (Przeczytany 850 razy)

Offline Nadaszyniak

  • Moderator
  • Wiadomości: 4 724
  • Polubień: 6917
  • Psychomanipulacja owieczek # wielkiej wieży(Ww)
(mtg)
listy poprzednie w tym temacie z 12.12.1989 oraz 21.05.1994- zamieszczę w kolejnym wpisie w tutejszym wątku - LiDN 
Nasze archiwum nie posiada, tych jeszcze listów.
STRAŻNICA
Towarzystwo Biblijne i Traktatowe
Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce
06-830 Nadarzyn, ul. Warszawska 14
tel. 729-80-40  fax 729-86-71

SCB:SSB 23 kwietnia 2001

DO WSZYSTKICH GRON STARSZYCH

Drodzy Bracia!

  W Psalmie 143:10 czytamy: Naucz mnie spełniać wole Twoją, bo Ty jesteś moim Bogiem, Duch Twój jest dobry niech mnie prowadzi w krainie prostolinijności''. Z wypowiedzi tej wynika, że chcąc podobać się Jehowie musimy bezustannie szukać Jego  pouczeń i wskazówek, zwłaszcza  w obecnych trudnych czasach (2Tym.3:1) Mając na uwadze pomyślność duchową młodych braci w wieku poborowym chcielibyśmy podać zaktualizowane informacje, które będą pomocą dla starszych rozpatrujących prośby braci o wydanie zaświadczenia dla WKU przez Zarząd Związku.
 
  Należy przy tej okazji wspomnieć, że to niezwykłe postanowienie, jakim jest wydanie zaświadczeń dla braci w wieku poborowym przyczyniło się do dania pięknego świadectwa na rzecz  prawdy urzędnikom i przedstawicielom władz wojskowych. Niezłomna postawa młodych braci, jak również rzetelne rozpatrywanie wniosków o wydanie zaświadczeń, przyczyniły się do wypracowania zaufania władz wojskowych tak dla Zarządu Związku jak i starszych zboru.

  Jesteście w posiadaniu listu z 21 maja 1994 roku, w którym zalecono tryb postępowania, co do rozpatrywania próśb o wydanie zaświadczeń dla WKU.

W tym liście zawarto między innymi następujące informacje, istotne dla braci ubiegających się o zaświadczenie:

  „ W tym celu zwrócą się do Zarządu Związku za pośrednictwem starszych miejscowego zboru z prośbą o wydanie im zaświadczenia stwierdzającego, że jako członkowie zboru są 'kaznodziejami -   ordynowanymi sługami Bożymi'.

  Komitet służby rozpatrzy, czy ma podstawy poprzeć prośbę danego brata i wystąpić do Zarządu Związku z wnioskiem o wydanie potrzebnego zaświadczenia. We wniosku prosimy podać dokładne dane personalne brata ubiegającego się o zaświadczenie: imię, nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, datę chrztu, adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego. (Dane osobowe należy spisać z dowodu osobistego, chodzi bowiem o bardzo ważny dokument). Ponadto zechciejcie dołączyć pisemną prośbę brata wraz z Waszą opinią, sprawdzenie z pracy polowej z ostatnich sześciu miesięcy i czy ma jakiś przywilej w zborze oraz czy bierze regularnie udział w zebraniach zborowych, w tym w teokratycznej szkole służby kaznodziejskiej. W opinii nie należy niczego przemilczać. W razie zaistnienia wątpliwości można się zwrócić o pomoc do Towarzystwa”.


  Zbory zostały zaopatrzone w specjalny druk - „Informacja komitetu służby o bracie ubiegającym się o zaświadczenie dla władz wojskowych”. Wszystkie wyżej wspomniane informacje należy umieścić na tym druku, który prosimy wypełnić na maszynie albo drukowanymi literami i wysłać pod adresem Towarzystwa, gdy dany brat jest wzywany celem odbycia służby wojskowej, lub, gdy podczas komisji władze WKU zażądają takiego zaświadczenia. Natomiast na pierwszej rejestracji bracia powinni sami złożyć pisemne lub ustne oświadczenie wyraźnie określające ich chrześcijańskie stanowisko w kwestii neutralności. Niekiedy WKU wyznacza bardzo krótkie terminy. Nie ma jednak potrzeby, żeby bracia specjalnie przyjeżdżali do Biura Oddziału po  zaświadczenie, gdyż – zgodnie z uwagą na formularzu  - zostanie ono przekazane danemu bratu listownie za pośrednictwem starszych zboru. Siłą rzeczy taka korespondencja zajmuje czas i w WKU bracia mogą to wyjaśnić; mogą zobowiązać się do dostarczenia zaświadczenia, gdy tylko nadejdzie odpowiedź z Towarzystwa.

  Bracia nie spełniający wymagań
 
  Przy rozpatrywaniu próśb o zaświadczenie pamiętajcie, że mogą je otrzymać tylko bracia, którzy spełniają określone wymagania. Poparciem prośby braci nie spełniających wymagań, utwierdzilibyście ich w przekonaniu, że jeszcze nie jest z nimi tak źle; nie byłoby to też lojalne wobec Towarzystwa i wobec Cezara. Należałoby raczej  objąć takich braci programem duchowej pomocy, oczywiście nie z myślą o tym, żeby otrzymali zaświadczenie, ale żeby sobie zaskarbili uznanie u Jehowy. Zanim wystąpicie o zaświadczenie do Towarzystwa, muszą być najpierw widoczne rezultaty takiej duchowej pomocy.  Nie wystarczą oczywiście same zapewnienia czy przyrzeczenia, ale potrzebne są konkretne działania, które by potwierdziły, że brat naprawdę się zmienił, a nie jedynie zamierza się zmienić.

  Gdy po upływie rozsądnego okresu czasu nie nastąpiły spodziewane efekty, a dany brat nie docenił szczerych wysiłków starszych udzielających mu pomocy, wtedy należałoby go lojalnie powiadomić, że gdy otrzyma powołanie
DRUGA KARTA
do odbycia służby wojskowej, wtedy jako starsi nie udzielicie mu rekomendacji do Zarządu Związku, jeżeli nie zmieni swojej postawy. Wykażcie mu życzliwie na podstawie Słowa Bożego, uzasadnienie Waszego stanowiska. Przedstawcie mocne argumenty oparte na Biblii (Heb.4:12).
Gdy otrzyma powołanie do odbycia służby wojskowej, a w Waszej ocenie brat nie spełnia wymagań, nie zabiega o pomoc i nie docenia wysiłku starszych wtedy niech już sam rozwiązuję swój problem.

  Oświadczenia starszych dla WKU
 
  Jeżeli osoba, która nie spełnia wymagań by otrzymać zaświadczenie, poprosi o udzielenie pomocy, starsi mogą wystawić pismo do WKU w którym poinformują, że dana osoba jest ochrzczonym Świadkiem Jehowy (należy podać jej dane z dowodu osobistego, w tym pełny adres zamieszkania), ale nie spełnia wymagań, aby w chwili obecnej otrzymać zaświadczenie z Zarządu Związku. Jeżeli jest objęta programem duchowej pomocy należy o tym wspomnieć. 

  Dokument ten powinien być podpisany przez komitet służby. Należy również w nim zamieścić pełne dane z dowodów osobistych, w tym adresy zamieszkania osób, które składają podpisy. Nie należy w piśmie tym informować o godzinowym zaangażowaniu danej osoby, czy też o innych sprawach zborowych, nie należy również używać formy brat. Prosimy pamiętać, że pismo to adresowane jest do urzędów świeckich a nie do braci.

  Uwaga: Przed złożeniem tego pisma w WKU należy wcześniej przesłać kopię Waszego pisma do Biura Oddziału. Ponieważ zbór nie ma osobowości prawnej, dlatego Biuro Oddziału po otrzymaniu takiego dokumentu potwierdzi, że osoby, które złożyły podpisy, są starszymi zboru. Gdy otrzymacie z Biura Oddziału dokument potwierdzający Waszą tożsamość, wtedy brat dostarczy Wasze pismo wraz z pismem z Biura Oddziału do WKU. Można się spodziewać, że władze wojskowe uwzględnią to i przełożą powołanie do służby wojskowej na jakiś czas. Jeżeli tego nie uczynią, wtedy dany brat stanie w obliczu próby i będzie musiał zająć stanowisko.

  Prosimy w każdym przypadku wystąpienia jakiejkolwiek trudności niezwłocznie informować Biuro Oddziału o aktualnej sytuacji i czekać na odpowiedź. 

  Nie ochrzczeni
 
  Bardzo prosimy nie przysyłać wniosków osób nie ochrzczonych, gdyż one nie mogą otrzymać zaświadczania. Jeżeli zwróci się do Was o pomoc nie ochrzczony głosiciel, bo pragnie zachować neutralność, poinformujecie go, że może sam uzasadnić swoje stanowisko oraz wyjaśnić, dlaczego nie może otrzymać zaświadczenia, a oprócz tego Wy – jeżeli uznacie to za słuszne – możecie złożyć wyjaśnienie do WKU, dlaczego dana osoba nie może teraz otrzymać stosownego dokumentu. Jeżeli w najbliższym czasie zamierza dać się ochrzcić, można podać przewidywany termin. Na tym dokumencie powinny być Wasze podpisy wraz z danymi z dowodów osobistych.

  Wykluczeni
 
  Może się zdarzyć, że ktoś po otrzymaniu zaświadczenia odsunie się od zboru lub zostanie wykluczony. O takim przypadku prosimy nas bezzwłocznie powiadomić. Dana osoba utraci prawo do korzystania z zaświadczenia, które przysługuje „kaznodziejom – ordynowanym sługa Bożym”.

  Siostry

  Co prawda nie są powoływane do odbycia służby wojskowej, ale często z uwagi na profesję, na przykład pielęgniarki, powołane są na szkolenie wojskowe. Siostry nie mogą otrzymać zaświadczenia, takiego jakie otrzymują bracia. Dlatego w ich przypadku można złożyć oświadczenie o jej statusie, wraz z danymi z dowodu osobistego. Można poinformować, że dana osoba jest ordynowanym sługą Bożym (data chrztu) w zborze (podać nazwę) oraz uczestnikiem TSSK. Przed złożeniem w WKU takiego dokumentu, prosimy wcześniej jego kopię przesłać do Biura Oddziału, a my ze swej strony potwierdzimy, ze jesteście starszymi zboru.

  Sądzimy, że podane informacje pomogą Wam należycie wywiązać się z Waszych obowiązków, a bracia w zborze, którzy osłabli duchowo doświadczą dobrodziejstw jakim jest skuteczne usługiwanie starszych, którzy są darami w ludziach (Ef. 4:8; Jer. 3:15). Chcielibyśmy Was zapewnić, że ogromnie cenimy Waszą niezłomną wolę pracy na rzecz Królestwa.

  Przekazujemy Wam wyrazy naszej miłości braterskiej i serdecznie pozdrawiamy.

                                                                                                              Wasi bracia
                                                                                         
                                                                                             Strażnica-Towarzystwo B. i Tr.
                                                                                                              W Polsce

Ps. Listy z 12.12.1989 roku oraz 21.05.1994 roku, zostają zastąpione przez niniejszy list.
 
 


Offline DeepPinkTool

 :)
W liście do gron starszych napisano:
"Komitet służby rozpatrzy, czy ma podstawy poprzeć prośbę danego brata i wystąpić do Zarządu Związku z wnioskiem o wydanie potrzebnego zaświadczenia."
Być może w/w podstawy zawierano we wspomnianym i załączonym specjalnym druku „Informacja komitetu służby o bracie ubiegającym się o zaświadczenie dla władz wojskowych”. Jest tam przecież tabela ze sprawozdaniem za pół roku ile ktoś miał godzin, odwiedzin, książek, czasopism itd. Nie określono jednakowoż na jakim pułapie zawieszono poprzeczkę.  ;)
Nie ma zatem wyraźnych wymogów a są tylko wytyczne aby nie wydawać oświadczenia dla nie spełniających wymagań. Ale jakie to wymagania?
  :D :D
Ze swojego doświadczenia wnioskuję, że na pewno chodziło o dupowłazstwo i to jeszcze okraszone serdeczną prośbą o umożliwienia wejścia tamże.  ;D
Czekam na zamieszczenie kolejnych listów (mam je ale nie chcę robić zamieszania gospodarzowi wątku) i wtedy napiszę więcej z mojej historii.  :)


Offline Terebint

Będzie można nieźle poszantażować takich braci, pomobilizować ich do służby, itd, itp.
"Dusza jest całym światłem... Ciemność jest spowodowana martwym sercem, które ożywić może ból". Hazrat Inayat Khan


Offline Nadaszyniak

  • Moderator
  • Wiadomości: 4 724
  • Polubień: 6917
  • Psychomanipulacja owieczek # wielkiej wieży(Ww)
(mtg:)- podepnę kolejne w tym m-cu (marzec)- proszę o cierpliwość,dziękuję
Powracając do tych wytycznych, mogę nadmienić to furtka nie dla przeciętnego brachola, lecz dla tych!! co służalczo udzielają się w sekcie (Ww) ponad przeciętną z wielkim wskaźnikiem, synusiaków pastuchów, a owe pastuchy ewentualnie z łaski skapną swoją aprobatę innym- ale, ale za odpowiedni ''załacznik''-twierdza dała wolną rękę w tym działaniu. 


Offline DeepPinkTool

 :) Zwykły głosiciel pewnie powinien zostać pionierem pomocniczym, pionier pomocniczy musi zostać pionierem stałym, pionier stałym powinien conajmniej wyrobić o 50% większe kwantum. Można pewnie inaczej zapracować, np jeśli jest budowa sali to ochoczo budować dla braci Króla. Może któryś starszy akurat robi prywatny remont - tylko taka pomoc może okazać się śliska, jeśli się nie wie kto w gronie rozdaje karty.  ;)
Powinny być jasno określone warunki ubiegania się o takie zaświadczenie, jakieś odsyłacze do publikacji lub coś w tym rodzaju. W liście zapewne celowo nie określono tychże wymagań, dając psychologicznie poczucie ważności lokalnym starszym.  ;D Powstaje jednak pytanie co powinno się zrobić z tymi którzy nie zasłużyli sobie na tę łaskę? Oznacza to, że z prawnego punktu widzenia nie są oni kaznodziejami, czyli nie głoszą. Więc co, napominać, wykluczać?  :o


Offline Ruda woda

Zarząd Związku? ups ktoś zna kto wchodzi w  jego skład? na jakiej podstawie? ile zarabia?

kaznodziejami -   ordynowanymi sługami Bożym - ordynowany co?
wg definicji
Aplikowany
Cedowany
Dawany
Kopiowany
Odpisywany
Oferowany
Podawany
Przepisywany
Spisywany
Zalecany
"Nigdy nie próbuj upodobnić kogoś do siebie. Ty wiesz - i Bóg wie to również - że jeden taki egzemplarz jak ty zupełnie wystarczy"  Ralph Waldo Emerson